ການພັດທະນາຂະແໜງແຮ່ທາດ

ການພັດທະນາຂະແໜງແຮ່ທາດການພັດທະນາຂະແໜງແຮ່ທາດ

ຊື່ໂຄງການ ຊື່ບໍລິສັດ ສະຖານທີ່ ວັນທີ່ຮັບໃບອະນຸຍາດການລົງທືນ
ບໍລິສັດ ລາວ ໄອເອັດຈ໌ຊີ ມາຍນິງ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ Lao IHC Mining Sole Co., Ltd “IHCM” ສ ປປ ລາວ ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນວັນທີ 12/10/2018 ພາຍໃຕ້ຂໍ້ກໍານົດ, ກົດລະບຽບ ແລະ ກົດໝາຍທີ່ ສປປ ລາວ ວາງອອກ, ໂດຍມີ ເລກລະຫັດວິສະຫະກິດ 01-00021748-451-6-(B/1);
ໂຄງການບໍ່ຄຳປະເລ່ ບໍລິສັດ ເຊກອງ ບໍ່ແຮ່ ຈຳກັດ ບ້ານປະເລ່, ເມືອງກະລຶມ, ແຂວງເຊກອງ, ໃນເນື້ອທີ່ 200ກມ2
  • ໃນວັນທີ 26/11/2018
ໂຄງການບໍ່ຄຳພູວົງ ບໍລິສັດ ພູວົງ ມາຍນີ້ງ ຈຳກັດ ບ້ານວັງແຄນ, ເມືອງພູວົງ, ແຂວງອັດຕະປື, ໃນເນື້ອທີ່ 188.96 ກມ2 ແລະ ມີອາຍຸສັນຍາ 84 ເດືອນ.
  • ໃນວັນທີ 4/12/2020
ໂຄງການຫີນອ່ອນມາໂບ ຫົວພັນ. ບໍລິສັດ ລາວ ໄອເອັດຈ໌ຊີ ມາໂບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ບ້ານນ້ຳອີ້ນ, ເມືອງຊຳໃຕ້, ແຂວງຫົວພັນ ໃນເນື້ອທີ່ 4 ເຮັກຕາ.
  • ໃນວັນທີ 23/4/2020
ໂຄງການຫີນອ່ອນມາໂບ ຫຼວງພະບາງ. ບໍລິສັດ ໄອເອັດຈ໌ຊີ ຫຼວງພະບາງ ມາໂບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ບ້ານແດນສະຫວ່າງ, ນະຄອນ ຫຼວງພະບາງ, ແຂວງຫຼວງພະບາງ, ໃນເນື້ອທີ່ 4 ເຮັກຕາ.
  • ໃນວັນທີ 17/9/2020
ໂຄງການຫີນອ່ອນມາໂບ ຫຼວງນ້ຳທາ. ບໍລິສັດ ລາວ ໄອເອັດຈ໌ຊີ ມາຍນິງ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ບ້ານຜາແດງ, ເມືອງສິງ, ແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ, ໃນເນື້ອທີ່ 4 ເຮັກຕາ.
  • ໃນວັນທີ 11/3/2021

ການພັດທະນາຂະແໜງແຮ່ທາດ

ຊື່ໂຄງການ ຊື່ບໍລິສັດ ສະຖານທີ່ ວັນທີ່ຮັບໃບອະນຸຍາດການລົງທືນ
ບໍລິສັດ ລາວ ໄອເອັດຈ໌ຊີ ມາຍນິງ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ Lao IHC Mining Sole Co., Ltd “IHCM” ສ ປປ ລາວ ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນວັນທີ 12/10/2018 ພາຍໃຕ້ຂໍ້ກໍານົດ, ກົດລະບຽບ ແລະ ກົດໝາຍທີ່ ສປປ ລາວ ວາງອອກ, ໂດຍມີ ເລກລະຫັດວິສະຫະກິດ 01-00021748-451-6-(B/1);
ໂຄງການບໍ່ຄຳປະເລ່ ບໍລິສັດ ເຊກອງ ບໍ່ແຮ່ ຈຳກັດ ບ້ານປະເລ່, ເມືອງກະລຶມ, ແຂວງເຊກອງ, ໃນເນື້ອທີ່ 200ກມ2
  • ໃນວັນທີ 26/11/2018
ໂຄງການບໍ່ຄຳພູວົງ ບໍລິສັດ ພູວົງ ມາຍນີ້ງ ຈຳກັດ ບ້ານວັງແຄນ, ເມືອງພູວົງ, ແຂວງອັດຕະປື, ໃນເນື້ອທີ່ 188.96 ກມ2 ແລະ ມີອາຍຸສັນຍາ 84 ເດືອນ.
  • ໃນວັນທີ 4/12/2020
ໂຄງການຫີນອ່ອນມາໂບ ຫົວພັນ. ບໍລິສັດ ລາວ ໄອເອັດຈ໌ຊີ ມາໂບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ບ້ານນ້ຳອີ້ນ, ເມືອງຊຳໃຕ້, ແຂວງຫົວພັນ ໃນເນື້ອທີ່ 4 ເຮັກຕາ.
  • ໃນວັນທີ 23/4/2020
ໂຄງການຫີນອ່ອນມາໂບ ຫຼວງພະບາງ. ບໍລິສັດ ໄອເອັດຈ໌ຊີ ຫຼວງພະບາງ ມາໂບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ບ້ານແດນສະຫວ່າງ, ນະຄອນ ຫຼວງພະບາງ, ແຂວງຫຼວງພະບາງ, ໃນເນື້ອທີ່ 4 ເຮັກຕາ.
  • ໃນວັນທີ 17/9/2020
ໂຄງການຫີນອ່ອນມາໂບ ຫຼວງນ້ຳທາ. ບໍລິສັດ ລາວ ໄອເອັດຈ໌ຊີ ມາຍນິງ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ບ້ານຜາແດງ, ເມືອງສິງ, ແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ, ໃນເນື້ອທີ່ 4 ເຮັກຕາ.
  • ໃນວັນທີ 11/3/2021