ທີ່ຕັ້ງບໍລິສັດ


ຕຶກ IHC, ຖະໜົນ 450 ປີ, ບ. ດອນນົກຂຸມ, ມ. ສີສັກຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ.

e-mail: ihc.laos@outlook.com

ໂທລະສັບ: 021 319095; 021 319117

ແຟັກ: 021 319118

ວັນເວລາທຳການ

ວັນຈັນ ຈົນເຖິງ ວັນສຸກ


ສົ່ງຂໍ້ຄວາມຫາເຮົາ

ພິມໃນຊ່ອງຫວ່າງເພື່ອຖາມເຮົາ