ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ອະສັງຫາລິມາສັບ

ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ອະສັງຫາລິມາສັບຂະແໜ່ງທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ອະສັງຫາລິມາສັບ

ຊື່ໂຄງການ ຊື່ບໍລິສັດ ພື້ນທີ່ໂຄງການ ກິດຈະກຳ
ໂຄງການ Laos International Development (ໂຄງການ LID) ບໍລິສັດ ພັດທະນາລາວ ສາກົນ ຈຳກັດ 520,000 m2 ໃນນັ້ນພື້ນທີ່ການກໍ່ສ້າງເທິງໜ້າດິນລວມມີ 380,000 m2, ພື້ນທີ່ການກໍ່ສ້າງໃຕ້ດິນແມ່ນ 140,000 m2, ປັດຈຸບັນພວກເຮົານໍາສະເໜີຂາຍແມ່ນໂຄງການໄລຍະທໍາອິດ

ຂະແໜ່ງທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ອະສັງຫາລິມາສັບ

ຊື່ໂຄງການ ຊື່ບໍລິສັດ ພື້ນທີ່ໂຄງການ ກິດຈະກຳ
ໂຄງການ Laos International Development (ໂຄງການ LID) ບໍລິສັດ ພັດທະນາລາວ ສາກົນ ຈຳກັດ 520,000 m2 ໃນນັ້ນພື້ນທີ່ການກໍ່ສ້າງເທິງໜ້າດິນລວມມີ 380,000 m2, ພື້ນທີ່ການກໍ່ສ້າງໃຕ້ດິນແມ່ນ 140,000 m2, ປັດຈຸບັນພວກເຮົານໍາສະເໜີຂາຍແມ່ນໂຄງການໄລຍະທໍາອິດ