ທາງບໍລິສັດ IHC ພວກເຮົາໄດ້ທຳການກວດພະຍາດ Covid-19 ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານບໍລິສັດທຸກຄົນ