ບໍລິສັດ IHC ຂອງພວກເຮົາຖືເປັນກຽດຢ່າງຍິ່ງທີ່ໄດ້ເປັນສ່ວນໜຶ່ງໃນການຊ່ວຍເຫຼືອສັງຄົມລາວ